Shri Lalitha Maha
Tripurasundari
 
     
  Shri Bala Tripurasundari  
     
   
     
   
     
  Shri Sapthamathrika  
     
  Shri Rajashyamala  
     
   
     
  Shri Maha Kameshwara
Kameshwari
 
     
  Shri Vaanchakalpalatha
Shrividyaganesha
 
     
  Shri Bhaskararayamakhi  
     
  Shri Banashankari  
`
 
 
 
 
  Copyright © TRAYINYAS - All rights reserved - Developed by BizVant